Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu

© Transparency International© Transparency International

Giới thiệu

Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu (GCR) là đánh giá thường niên của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) về tình trạng tham nhũng trên phạm vi toàn cầu, trong đó các chuyên gia hàng đầu cùng nghiên cứu, phân tích một vấn đề tham nhũng cụ thể và đưa ra các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Các báo cáo gần đây của TI tập trung vào lĩnh vực biến đổi khí hậu, khu vực tư nhân, nguồn nước và tư pháp.

Xem tất cả báo cáo tham nhũng toàn cầu của TI tại đây.

Trong báo cáo, các kết quả nghiên cứu cả định tính và định lượng được thể hiện rõ, cùng với các bài học kinh nghiệm và các nghiên cứu điển hình về những giải pháp hiệu quả. Báo cáo giúp tăng cường hiểu biết về các loại hình tham nhũng và hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp thực tế và hữu hiệu nhằm cải thiện quản trị và trách nhiệm giải trình.

Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu về Giáo dục (2012)

Báo cáo Tham nhũng Toàn Cầu về Giáo dục năm 2012 gồm hơn 50 bài viết của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và giáo dục đến từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức quốc tế. Báo cáo dựa trên những nghiên cứu định tính và định lượng nhằm làm rõ hơn các loại hình tham nhũng trong giáo dục và đưa ra những ví dụ về giải pháp thực tiễn.

Trong báo cáo Tham nhũng Toàn Cầu về Giáo dục năm 2012 có một nghiên cứu điển hình về hiện tượng “chạy” trường, lớp ở Việt Nam do hai cán bộ của tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) thực hiện.
Tải báo cáo tóm tắtTiếng Anh, Tiếng Việt
Thông tin Hỏi - ĐápTiếng Anh
Tải nghiên cứu điển hình ở Việt NamTiếng Anh, Tiếng Việt

 

Copyright © 2019 Towards Transparency