Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI

Kết quả Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2017 của Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2018 (giờ Hà Nội), Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công.

Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107/180 toàn cầu [i]. Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng việc tăng nhẹ điểm CPI trong hai năm liên tiếp (2016-2017) là chỉ báo tích cực đối với các nỗ lực phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua. Tuy nhiên, xét trên thang điểm từ 0 -100 của CPI, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, vấn đề tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Kết quả này cũng tái khẳng định đánh giá của Đảng và Nhà nước về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam [ii].

slim-line png

Các khuyến nghị quan trọng

Trong năm 2017, với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác PCTN trong nước đã đạt được một số kết quả nổi bật, bao gồm việc xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về PCTN như tiến hành sửa đổi Luật PCTN hiện hành theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Kế hoạch Hành động Quốc Gia về các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2030 (SDGs), nhằm đạt được những thay đổi mang tính hệ thống, bền vững và “giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng và hối lộ” đến năm 2030 (Mục tiêu 16.5), Việt Nam cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, củng cố và xây dựng các thể chế hiệu quả, gắn với trách nhiệm giải trình và có sự tham gia của toàn xã hội. Cụ thể, TT khuyến nghị các giải pháp sau:

Đối với Nhà nước:

  • Nâng cao tính hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội và tính độc lập trong xét xử của các cơ quan Tư pháp.
  • Đẩy mạnh nỗ lực PCTN trong các lĩnh vực người dân thường xuyên phải đối mặt với hối lộ và tham nhũng (cảnh sát, y tế công và giáo dục công)[iii].
  • Mở rộng không gian xã hội dân sự, thiết lập và củng cố cơ chế tham gia hiệu quả để người dân, báo chí và các tổ chức xã hội ngoài nhà nước tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát các hoạt động quản lý nhà nước.
  • Hoàn thiện cơ sở pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân và cộng đồng vào công tác PCTN.

Đối với Doanh nghiệp: Tham nhũng đe dọa đến khả năng cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp, vì vậy:

  • Doanh nghiệp cần chủ động tham gia PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao uy tín và tăng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Tăng cường năng lực PCTN nội bộ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước [iv], bao gồm xây dựng, thực hiện và công bố công khai chương trình PCTN của doanh nghiệp trên các trang thông tin điện tử, trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực quốc tế [v].

Đối với Báo chí, các tổ chức xã hội và người dân: Tham nhũng không thể bị đẩy lùi nếu không có sự tham gia tích cực của báo chí, người dân và các tổ chức xã hội, do đó:

  • Cần chủ động tham gia vào công tác PCTN thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình.
  • Thực hiện quyền tiếp cận thông tin và tham gia giám sát việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 2016.
  • Chủ động thực hành liêm chính, tố cáo các vụ việc tham nhũng, hối lộ ở các cấp độ khác nhau, trước hết bằng cách tự trang bị kiến thức và thông tin pháp luật, trong đó có pháp luật về PCTN.

[i] Điểm số CPI 2017 của Việt Nam được tính dựa trên cơ sở 8 nguồn dữ liệu là những khảo sát quốc tế độc lập. Xem thêm thông tin về các nguồn dữ liệu của CPI.

[ii] “Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân.” Nghị quyết 04 – NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành TW Đảng khoá XII, 30/10/2016.

[iii] Người dân Việt Nam trải nghiệm tham nhũng thường xuyên nhất trong các lĩnh vực cảnh sát, y tế công và giáo dục công. Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2017: Việt Nam, Minh bạch Quốc tế và Hướng tới Minh bạch, 2017. 

[iv] Các doanh nghiệp nhà nước có điểm trung bình thấp nhất về minh bạch trong công bố thông tin doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp (TRAC): Đánh giá 30 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, Hướng tới Minh bạch, 2016.

[v] Tham khảo “10 nguyên tắc chống tham nhũng dành cho doanh nghiệp nhà nước”, Minh bạch Quốc tế, 2017 và “Hướng dẫn Báo cáo dựa trên Nguyên tắc thứ 10 về Phòng chống tham nhũng”, Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp quốc và Minh bạch Quốc tế, 2009.

slim-line png

Thông tin nên biết về Chỉ số cảm nhận tham nhũng

 Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) là gì

Chỉ số CPI xếp hạng các quốc gia / vùng lãnh thổ trên cơ sở cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công tại các quốc gia / vùng lãnh thổ đó. Đây là một chỉ số tổng hợp, kết hợp kết quả của 13 cuộc thăm dò ý kiến và đánh giá tham nhũng do các tổ chức có uy tín thu thập. CPI là chỉ số về tham nhũng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Tại sao CPI dựa trên cảm nhận

Tham nhũng nói chung thường bao gồm các hoạt động phi pháp, bị che giấu một cách cố ý và chỉ được đưa ra ánh sáng khi xảy ra các vụ bê bối, hay qua công tác thanh tra, điều tra và truy tố, xét xử. Mặc dù các nhóm nghiên cứu của các viện nghiên cứu, xã hội dân sự và các chính phủ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc đo lường tham nhũng trong các lĩnh vực cụ thể một cách khách quan, đến nay vẫn chưa có một chỉ số khách quan nào đo lường mức độ tham nhũng của quốc gia một cách trực tiếp, toàn diện. Các nguồn dữ liệu của CPI (bao gồm các khảo sát và nguồn thông tin) sử dụng các bảng hỏi được thiết kế và chuẩn hoá một cách kĩ lưỡng để hỏi người trả lời. CPI thể hiện quan điểm có đủ thông tin của các bên liên quan, và kết quả CPI thường có mức độ tương đồng cao với các chỉ số khách quan khác, ví dụ như trải nghiệm hối lộ của người dân trong Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu (Global Corruption Barometer).

Thông tin khác

Các câu hỏi thường gặp về CPI

Toàn văn khuyến nghị của tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đến Chính phủ Việt Nam

Thông tin dưới dạng hình ảnh của CPI

Thông tin về các nguồn dữ liệu của CPI

Tóm tắt phương pháp thực hiện CPI

Copyright © 2019 Towards Transparency