Củng cố tổ chức, năng lực và mạng lưới

TT hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đóng vai trò hiệu quả hơn trong phòng, chống tham nhũng thông qua:

  • Hỗ trợ hoạt động liên minh và sự tham gia của xã hội dân sự nhằm đóng góp vào nỗ lực phòng, chống tham nhũng.
  • Kết nối các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam với chuyên gia, mạng lưới và công cụ quốc tế thông qua các sự kiện trong khu vực và quốc tế.
  • Làm việc với các tổ chức cùng quan điểm nhằm thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình ngay trong khối xã hội dân sự.

Tiếp tục tìm hiểu các hoạt động của TT trong lĩnh vực củng cố tổ chức, năng lực và mạng lưới tại đây.

 

 

 

Copyright © 2018 Towards Transparency