Quản trị lâm nghiệp

Flickr_CIFOR_REDDAssessmentsCover_914

TT hỗ trợ quá trình chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam, nâng cao năng lực và trao quyền cho người dân bằng cách nâng cao yêu cầu về minh bạch và cơ chế phòng ngừa tham nhũng trong chương trình REDD+ thông qua các hoạt động:

  • Tổ chức đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ và người dân địa phương về quản lý REDD+, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, việc áp dụng cơ chế khiếu nại- phản hồi trong REDD+, đồng thời tham vấn các bên liên quan về vấn đề này.
  • Thành lập nhóm nòng cốt về áp dụng cơ chế khiếu nại- phản hồi trong REDD+ ở các địa bàn dự án để hỗ trợ pháp lý cho người dân về các vấn đề liên quan.
  • Xây dựng cẩm nang về cơ chế khiếu nại- phản hồi và các công cụ giám sát cộng đồng để hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương.
  • Triển khai thí điểm hỗ trợ cộng đồng địa phương giám sát việc thực hiện chương trình REDD+ ở cấp cơ sở.

Tiếp tục tìm hiểu các hoạt động của TT trong lĩnh vực quản trị lâm nghiệp tại đây.

Copyright © 2018 Towards Transparency