Tổ chức

TT all staff

Hướng tới Minh bạch (gọi tắt là TT) là một công ty tư vấn phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Từ tháng 3 năm 2009, TT trở thành Cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) – một phong trào toàn cầu về phòng, chống tham nhũng với hơn 100 tổ chức thành viên trên thế giới.

Hiểu thêm về hoạt động của TT và TI tại Việt Nam qua ấn phẩm “Hành trình vì một Việt Nam không tham nhũng” (2016).

Tầm nhìn: Một Việt Nam không còn tham nhũng, nơi người dân được hưởng công bằng xã hội, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi lĩnh vực đời sống.

Sứ mệnh: Giảm thiểu tham nhũng ở Việt Nam bằng cách gia tăng nhu cầu và thúc đẩy các biện pháp tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong khu vực nhà nước, doanh nghiệp và xã hội dân sự.

Giá trị cốt lõi:

  • Minh bạch
  • Trách nhiệm giải trình
  • Liêm chính
  • Tri thức
  • Độc lập

Phương pháp tiếp cận:

TT thúc đẩy các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tính minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường tiếng nói và sự tham gia của toàn xã hội trong nỗ lực đấu tranh chống tham nhũng.

Những giải pháp này được xây dựng phù hợp với chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và bối cảnh trong nước, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các giải pháp và công cụ của TI đã được thế giới công nhận.

Trong hoạt động của mình, TT phối hợp và hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông.

 

Copyright © 2019 Towards Transparency